پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده


1- فیش پرداختی بابت تشکیل پرونده

2- سند مالکیت

3-  نقشه 1/2000 که باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد

4- نقشه ثبتی (درصورتی که سند مالکیت تک برگی نیست)

5- کارت ملی و شناسنامه مالک

6- وکالت نامه وکیل (درصورتی که وکیل پیگیر پرونده می باشد)

 

5.0.4.0
V5.0.4.0