پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مدارک مورد نیاز صدور پروانه

1. درخواست كتبي مالك يا وكيل قانوني مالك

2. تصوير سند مالكيت و صفحه نقل و انتقال و نقشه ثبتی

3. تصوير شناسنامه مالك يا وكيل قانوني مالك

4. چنانچه وكيل قانوني پيگير كارهاي اداري پرونده باشد تصوير وكالتنامه ايشان الزاميست

5. چنانچه مالك فوت شده باشد گواهي حصر وراثت ضروريست

6. در صورتي كه ملكي با نظر شهرداري تفكيك شده باشد(از قبيل تعاوني هاي مسكن برخي از ادارات)ارائه نقشه تفكيكي و صورتمجلس تفكيكي الزاميست

7. چنانچه ملك معرفي شده از قطعات تعاوني مسكن هر اداره اي باشد معرفي از تعاوني مذكور الزامي است

 

5.0.4.0
V5.0.4.0