پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
انواع پروانه های ساختمانی

1-    پروانه ساختمان

2- پروانه تخریب و نوسازی

3- پروانه اضافه اشکوب

4- پروانه توسعه بنا

5- پروانه تعمیرات

6- پروانه تراس بندی

7- تمدید پروانه

8- مجوز دیوارکشی

9- مجوز فنس کشی
5.0.4.0
V5.0.4.0