پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
آبیاری باغها
 

شهروندان محترم می توانند جهت آبیاری باغهای خود ازطریق تانکرهای آبرسانی به شهرداری مراجعه نمایند. مراحل ثبت درخواست بشرح زیر است:

1- تنظیم درخواست به همراه درج آدرس دقیق و شماره تماس

2- اخذ دستور از معاونت محترم

3- اخذ فیش واریزی از واحد درآمد شهرداری و پرداخت آن

4- مراجعه به واحد فضای سبز جهت تعیین وقت ارسال تانکرهای ابرسانی.

 


5.0.4.0
V5.0.4.0