مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده       
 مدارک مورد نیاز صدورپروانه       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهی ها       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع استعلام ها         گردش کار صدور پروانه ها                                         
 
گردش کار استعلام ها         
گردش کار گواهی های ساختمانی       
 انواع پروانه های ساختمانی       
انواع گواهی ها       
 انواع استعلام ها
        
                         
 راهنمای پرداخت عوارض کسب و پیشه         راهنمای دریافت مفاصا حساب نوسازی         آبیاری باغها         آموزش نگهداری از گیاهان فضای باز و آپارتمانی        مراحل اخذ مجوز حرس درختان                   

                    اسامی مهندسین فعال در لواسان
        گردش کار کمیسیون ماده صد         مراحل درخواست آسفالت         مراحل درخواست سنگ فرش         مراحل درخواست جدول                                         
 


                                      

اسامی کارشناسان رسمی دادگستری
     مراحل مجوز نصب تابلو
         مراحل اخذ درخواست پل
          مراحل دریافت پلاک آبی
       
مراحل اخذ مجوز حفاری

                                         

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0